Polecamy PaL„stwu najwyLLszej jakoL›ci pomidory i ogAlrki pochodzÄ…ce z naszych upraw.

Pomidory sortowane sÄ… wg wielkoL›ci i stopnia dojrzaL‚oL›ci.


ZaleLLnie od PaL„stwa wymagaL„ jesteL›my w stanie zaoferować pomidor w kalibraLLu:

A, B, BB, BBB

O ustalonym wczeL›niej stopniu dojrzaL‚oL›ci. Standardowo stosowanym opakowaniem jest karton jednorazowy a`6kg.

Uprawiamy ogAlrka L›rednio- i krAltkoowocowego, ktAlry pakowany jest w opakowania a`5kg, a`6kg, a`10kg.


Na LLyczenie klienta moLLliwe jest zastosowanie innych opakowaL„.